مدیران محترم مهدهای کودک
حسب دستور رئیس محترم سازمان در خصوص پیشگیری از آسیب ها و حوادث احتمالی ناشی از سیل و آبگرفتگی در مهدهای کودک تمهیدات لازم را جهت مقابله انجام فرمائید .
امور اجتماعی بهزیستی تبریز