مدیران محترم مهدها :

دستورالعمل پیشگیری از کرونا  را از لینک های زیر دانلود و اقدام فرمایید

 

دستورالعمل پیشگیری از کرونا