مدیران محترم مهدها :

فایل های مربوط به دستورالعمل های کشوری پیشگیری و مقابله با کروناویروس از لینک های زیر دانلود کرده و اقدام فرمایید

 

دانلود فایل اطلاع رسانی

دانلود فایل دستور العمل

دانلود فایل بهداشت

دانلود فایل کشوری