با عنایت به بازدید هاى قریب الوقوع تیم نظارت بر عملکرد مهد هاى کودک همه مهد هاى کودک در خصوص موارد زیر امادگى کامل و مستندات را به کارشناسان کودکان ،حراست ،بازرسى اراىه نمایند:

١-میزان ونحوه دریافت شهریه وصدور فیش جداگانه براى موارد متفاوت

٢-استفاده از محتواى اموزشى واجراى عملى ان

٣-داشتن پروانه فعالیت معتبر

۴-نصب تابلو سازمان

۵- نصب سامانه پیامکى دفتر کودکان

۶-داشتن بیمه نامه حوادث ومسولیت

٧-داشتن فرم قرار داد دریافت خدمات فى مابین مهد کودک ووالدین