کانکس دوازده متری برای ایجاد مهد کودک باهمکاری تعدادی از مدیران و کانون همیاری مهدکودکهای استان آذربایجانشرقی به زلزله زدگان کرمانشاه تهیه و اهداگردید و کمکهای غیرنقدی به چادر بهزیستی استان برای کمک ارسال گردید.